Cedant arma togae

– Cyceron


Kancelaria radcy prawnego Mateusz Kończal

Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal świadczy kompleksową obsługę prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców, a także największych spółek w regionie.

Pomimo tego, że siedziba Kancelarii mieści się w Toruniu, to Kancelaria świadczy pomoc prawną na terenie całej Polski.

Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą Kancelaria jest maksymalne zabezpieczenie interesów każdego swojego Klienta poprzez najwyższą jakość świadczonych usług.

Każda powierzona Kancelarii sprawa jest potraktowana indywidualnie i priorytetowo, gwarantując rzetelne i profesjonalne podejście do rozwiązania zadania, przy zachowaniu maksymalnej dyskrecji. Naszym celem jest nawiązywanie z klientami długotrwałej współpracy, opartej na wzajemnym zaufaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa ich biznesu bądź interesów prywatnych.

Kancelaria w świadczeniu profesjonalnej obsługi prawnej kieruje się najwyższymi standardami etycznymi, co zapewnia komfort współpracy z każdym klientem.

Zapraszam do kontaktu na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

Profesjonalizm

Zaufanie

Skuteczność

Oferta

Klient indywidualny

 

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych) we wszystkich sprawach życia codziennego.

Przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy Kancelaria każdorazowo ustala wysokość wynagrodzenia lub sposób jego obliczenia. Wycena sprawy jest bezpłatna.

Z klientami indywidualnymi Kancelaria co do zasady zawiera umowy na prowadzenie konkretnej sprawy, jednak możliwa jest także stała obsługa prawna dostosowana do potrzeb Klienta.

 

Klient biznesowy

 

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal udziela stałej obsługi prawnej przedsiębiorcom, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnikom spółek cywilnych, spółkom prawa handlowego, stowarzyszeniom, fundacjom, klientom instytucjonalnym oraz podmiotom z sektora publicznego.

Umowy z klientami każdorazowo są dostosowywane do potrzeb klientów i do rodzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Można powiedzieć, że są „szyte na miarę”.

Formy wynagrodzenia:
– wynagrodzenie ryczałtowe
Kancelaria umawia się z Klientem na z góry określoną kwotę za prowadzenie konkretnej sprawy

– stawka godzinowa
Kancelaria ustala z Klientem stawkę za godzinę pracy prawnika, wynagrodzenie kształtuje się w oparciu o nakład pracy

– wynagrodzenie zależne od sukcesu (tzw. success fee)
Kancelaria umawia się z Klientem na pewną kwotę wynagrodzenia podstawowego, a reszta wynagrodzenia uzależniona jest od efektu końcowego (rezultatu) prowadzonej sprawy

– stała obsługa prawna
W przypadku stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię w ramach umówionego comiesięcznego wynagrodzenia Kancelaria świadczy na rzecz Klienta kompleksową pomoc prawną

Zakres usług

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

doradztwo i reprezentowanie klienta we wszystkich sprawach sądowych, przedsądowych oraz egzekucyjnych (prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną); […]

doradztwo i reprezentowanie klienta we wszystkich sprawach sądowych, przedsądowych oraz egzekucyjnych (prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną); sporządzanie i weryfikacja projektów umów; sporządzanie opinii prawnych; prowadzenie negocjacji; windykacja należności; odszkodowania; sporządzanie wezwań do zapłaty i pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych etc.)

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo rodzinne i opiekuńcze

sprawy o rozwód i separację; sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej; podział majątku wspólnego; majątkowe umowy małżeńskie; zniesienie współwłasności; […]

sprawy o rozwód i separację; sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej; podział majątku wspólnego; majątkowe umowy małżeńskie; zniesienie współwłasności; alimenty; przyznanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej; ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa albo macierzyństwa, rozliczenie konkubinatu

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo handlowe i gospodarcze

doradztwo i bieżąca obsługa prawna spółek i działalności gospodarczych; tworzenie i likwidacja spółek oraz działalności gospodarczych (w tym sporządzanie umów lub statutów spółek, […]

doradztwo i bieżąca obsługa prawna spółek i działalności gospodarczych; tworzenie i likwidacja spółek oraz działalności gospodarczych (w tym sporządzanie umów lub statutów spółek, rejestracja w KRS lub CEIDG); łączenie i przekształcanie spółek; opracowywanie zabezpieczeń finansowych (poręczeń, gwarancji, weksli); obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy; prowadzenie spraw rejestrowych; windykacja i dochodzenie roszczeń; weryfikacja, opiniowanie i sporządzanie pism i umów; reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami i organami państwa

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo karne i prawo karne skarbowe

obrona podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, odwoławcze, wykonawcze);  […]

obrona podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, sądowe, odwoławcze, wykonawcze); reprezentowanie pokrzywdzonych (oskarżycieli posiłkowych lub subsydiarnych); reprezentowanie podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej; sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, subsydiarnych i prywatnych aktów oskarżenia; sporządzanie pism i wniosków; przestępstwa pospolite, gospodarcze, skarbowe, wykroczenia, postępowania dyscyplinarne

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo medyczne i farmaceutyczne

reprezentacja lekarzy (pracowników służby zdrowia) w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych, przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych; […]

reprezentacja lekarzy (pracowników służby zdrowia) w sądowych postępowaniach karnych, cywilnych, dyscyplinarnych, przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych; bieżąca obsługa prawna podmiotów wykonujących działalność leczniczą/placówek medycznych (praktyk lekarskich, lekarsko-dentystycznych, pielęgniarskich oraz położnych, przychodni, szpitali, farmaceutów, centrów rehabilitacji, gabinetów fizjoterapii); doradztwo w zakresie prawa medycznego; reprezentowanie pacjentów w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z ?błędem medycznym?; weryfikacja umów; szkolenia z zakresu prawa medycznego

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, […]

reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach wynikających ze stosunku pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, ustalenie istnienia stosunku pracy); doradztwo prawne w zakresie stosunku pracy; sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, porozumień zbiorowych, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji; prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

doradztwo w sprawach obrotu nieruchomościami; reprezentowanie przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja i porządkowanie ich stanu prawnego […]

doradztwo w sprawach obrotu nieruchomościami; reprezentowanie przy transakcjach nabycia i sprzedaży nieruchomości oraz weryfikacja i porządkowanie ich stanu prawnego (uzgodnienie treści księgi wieczystej); sporządzanie umów sprzedaży, najmu, użytkowania, umów o roboty budowlane, deweloperskich; sprawy o wydanie nieruchomości, eksmisję, ustanowienie służebności, zniesienia współwłasności, ustanowienia zabezpieczeń na nieruchomościach, pozwolenia na budowę, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, opłat adiacenckich

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

reprezentowanie upadłego i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie wniosków o upadłość; doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego; […]

reprezentowanie upadłego i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym; sporządzanie wniosków o upadłość; doradztwo w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego; reprezentowanie osób będących piastunami organów oraz wspólników spółek w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczych

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo administracyjne i sądowo administracyjne

doradztwo prawne dotyczące prawa administracyjnego oraz sądowo administracyjnego […]

doradztwo prawne dotyczące prawa administracyjnego oraz sądowo administracyjnego; sporządzanie i opiniowanie aktów prawa miejscowego, uchwał, porozumień i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego; sporządzanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień organów administracji; sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego; sporządzenie opinii prawnych w sprawach administracyjnych

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją; sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji;  […]

reprezentowanie i doradztwo w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją; sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji; sporządzanie i analiza umów i regulaminów świadczenia usług pod kątem wytycznych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w tym sklepów internetowych); sprzedaż konsumencka i dochodzenie roszczeń z nią związanych; zawieranie umów na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa; sprawy kredytów konsumenckich, w tym kredytów o kredyt hipoteczny (sprawy tzw. ?frankowiczów?)

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo spółdzielcze oraz Prawo stowarzyszeń i fundacji

doradztwo; udzielanie porad prawnych oraz sporządzenie opinii w sprawach spółdzielczych; […]

doradztwo; udzielanie porad prawnych oraz sporządzenie opinii w sprawach spółdzielczych; sporządzanie statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Spółdzielni; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym; doradztwo w sporządzeniu aktów założycielskich stowarzyszeń i fundacji; rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym; bieżące konsultacje

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo własności intelektualnej

doradztwo i reprezentowanie we wszystkich sprawach związanych z prawem własności intelektualnej, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej; […]

doradztwo i reprezentowanie we wszystkich sprawach związanych z prawem własności intelektualnej, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej; sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych; przygotowywanie dokumentów koniecznych do uzyskania znaku towarowego; reprezentowanie w sprawach o naruszenie praw autorskich

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Transport i spedycja

sporządzanie i weryfikacja umów przewozu, spedycji, składu, dostawy oraz innych umów związanych z przewozem towarów; […]

sporządzanie i weryfikacja umów przewozu, spedycji, składu, dostawy oraz innych umów związanych z przewozem towarów; dochodzenie roszczeń wynikających z prawa przewozowego; windykacja frachtu oraz dochodzenie odszkodowania; stała obsługa przedsiębiorców związanych z branżą spedycyjną, transportową oraz logistyczną

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Prawo podatkowe

doradztwo w zakresie prawa podatkowego (podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych); udzielanie wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych; […]

doradztwo w zakresie prawa podatkowego (podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych); udzielanie wyjaśnień dotyczących zobowiązań podatkowych; przygotowywanie pism do organów podatkowych oraz środków odwoławczych od ich decyzji; reprezentowanie w postępowaniu sądowoadministracyjnym przed WSA oraz NSA

Prawo cywilne i postępowanie cywilne

Mediacja

pomoc w negocjacjach między stronami oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska będącego kompromisem do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu; […]

pomoc w negocjacjach między stronami oraz próba wypracowania wspólnego stanowiska będącego kompromisem do zaakceptowania przez wszystkie strony konfliktu; przedstawienie możliwych rozwiązań sytuacji spornych

Szkolenia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal organizuje szkolenia z różnych dziedzin prawa skierowane dla Klientów, a także ich pracowników, współpracowników, członków organów czy rodziny.

Tematyka szkoleń jest precyzyjnie każdorazowo dostosowywana do wymagań i potrzeb naszych Klientów.
Kancelaria organizuje zarówno szkolenia zamknięte dla dedykowanej grupy odbiorców dopasowane do potrzeb Klienta, jak i szkolenia otwarte dla szerokiego grona odbiorców.

Każdy uczestnik szkolenia organizowanego przez Kancelarię Radcy Prawnego Mateusz Kończal otrzymuje materiały podsumowujące i systematyzujące wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie organizacji szkoleń dla Państwa firmy bądź informacji o terminach i miejscach najbliższych szkoleń otwartych.

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie

665 422 303

O mnie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia prawnicze ukończyłem w cztery lata zaliczając pierwszy oraz drugi rok jednocześnie. Obroniłem prace magisterską pt „Odpowiedzialność karna czy odpowiedzialność cywilna? Obowiązek naprawienia szkody na tle innych środków karnych o charakterze kompensacyjnym” pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Filara.

W czasie studiów brałem zarówno bierny jak i czynny udział w licznych konferencjach naukowych. W lutym 2013 roku zająłem I miejsce w XVI Ogólnopolskim Konkursie na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego organizowanym przez zrzeszenie ELSA Poland. W kwietniu 2013 roku zająłem III miejsce w Lokalnym Konkursie Krasomówczym.

Jestem autorem licznych publikacji m.in. „Inny podobnie niebezpieczny przedmiot w rozumieniu przepisów części szczególnej kodeksu karnego” [w:] Broń. Problematyka prawna i kryminalistyczna (red. V. Kwiatkowska Wójcikiewicz, L. Stępka).

Od 2011 roku pracowałem w największych toruńskich kancelariach adwokackich oraz radcowskich zdobywając bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych.

We wrześniu 2013 roku zdałem egzamin wstępny na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Od 2014 roku jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu.

W 2017 roku zdałem egzamin radcowski i dnia 29 maja 2017 roku uzyskałem wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu o numerze Tr-1198.

Mateusz Kończal - radca prawny w Toruniu

Kariera

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal jest prężnie rozwijającą się toruńską kancelarią. Jeżeli jesteś osobą posiadającą dużą wiedzę prawniczą, ambitną (wysoko stawiającą sobie poprzeczkę), potrafiącą pracować samodzielnie i profesjonalnie podchodzącą do wykonywania swoich obowiązków wyślij swoje CV wraz z listem motywacyjnym.

Po odbyciu praktyk lub stażu dla najlepszych możliwe zatrudnienie.

Kancelaria informuje, że kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych zawartych w treści przesłanej wiadomości. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal (możliwość kontaktu listownie: ul. Podchorążych 13D/8, 87-100 Toruń oraz przez pocztę e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez naszą Kancelarię w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość i/lub ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Informujemy, że odbiorcami zebranych przez Kancelarię danych osobowych są dostawcy usług IT obsługujący niniejszy formularz oraz pocztę e-mail Kancelarii, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 miesięcy od momentu nawiązania kontaktu i udzielania przez Kancelarię odpowiedzi na Państwa zgłoszenie drogą mailową albo telefonicznie bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać lub zażądać, abyśmy my przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

konczal-kancelaria.pl

5 + 12 =

Informujemy, że wypełniając powyższy formularz kontaktowy wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz innych danych zawartych w treści przesłanej wiadomości. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal (możliwość kontaktu listownie: ul. Podchorążych 13D/8, 87-100 Toruń oraz przez pocztę e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl). Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i/lub b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Dane osobowe przetwarzane są przez naszą Kancelarię w celu nawiązania kontaktu, odpowiedzi na wysłaną do nas wiadomość i/lub ustalenia zasad ewentualnej współpracy. Informujemy, że odbiorcami zebranych przez Kancelarię danych osobowych są dostawcy usług IT obsługujący niniejszy formularz oraz pocztę e-mail Kancelarii, którzy przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszym poleceniem.

Jednocześnie informujemy, że będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 miesięcy od momentu nawiązania kontaktu i udzielania przez Kancelarię odpowiedzi na Państwa zgłoszenie drogą mailową albo telefonicznie bądź do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać lub zażądać, abyśmy my przesłali te dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z nami.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.