Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Wielkie i zapowiadane długo zmiany postępowania cywilnego powoli stają się faktem. Wraz z obszernymi zmianami przepisów kodeksu postępowania cywilnego znowelizowana została również ustawa  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc dokładnie wczoraj – 21 sierpnia.  Jak daleko idące są to zmiany i czy „pójście do sądu” będzie nas dużo więcej kosztować?

czytaj dalej…

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Bardzo często w różnego rodzaju umowach pojawiają się postanowienia, które dotyczą kar umownych. Obowiązek ich zapłaty pojawia się w przypadku niewykonania przez którąś ze stron umowy (określonego obowiązku) bądź w przypadku nienależytego jej wykonania (np. niewykonania w ustalonym przez strony terminie). Warto zwrócić uwagę na sposób uregulowania kar umownych, a także na ich wysokość. Kwestie te mają bowiem istotne znaczenie w sytuacji, gdy ziszczą się przesłanki i jedna ze stron będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej.

czytaj dalej…

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Wraz z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten m.in. potwierdza przebieg zatrudnienia, a także służy do uzyskania różnego rodzaju świadczeń przez pracownika. W konsekwencji niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy bądź wydanie z błędną treścią, wpływa niekorzystnie na jego sytuację. W najbliższym czasie wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące sprostowania świadectwa pracy, a także wprowadzające m.in.  prawo żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

czytaj dalej…

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Bardzo często zawierając umowę przekazujemy drugiej stronie określoną kwotę określając ją zadatkiem albo zaliczką, bądź używając tych pojęć zamiennie. Należy jednak mieć na uwadze, że zadatek i zaliczka nie są pojęciami tożsamymi, pełnią różne funkcje, a zastrzeżenie ich w umowie niesie odmienne skutki.

czytaj dalej…

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

W związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług dostawca (świadczący) zobowiązany jest wystawić fakturę, wykazać podstawę opodatkowania i należny podatek oraz dokonać jego wpłaty w określonym terminie. W przypadku, gdy nabywca opóźnia się z wywiązaniem z płatności, dochodzi do sytuacji, gdy dostawca zapłacił podatek, a w rzeczywistości nie uzyskał wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania. W takiej sytuacji, podatnik może skorzystać z przewidzianej w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) tzw. ulgi na złe długi. Na czym polega i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podatnik otrzymał zwrot zapłaconego podatku?

czytaj dalej…

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

               Wraz z prawomocnym wyrokiem rozwodowym ustaje wspólność majątkowa, a obojgu małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala jednak w pewnych sytuacjach odejść od tej zasady i daje możliwość ustalenia nierównego udziału w majątku wspólnym, a nawet pozbawienia całkowicie jednego z małżonków udziału w tym majątku.

czytaj dalej…

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z nich może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Zasadą jest, że orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że coś innego wynika z ustawy (art. 61(4) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Należy przy tym zauważyć, że chodzi tu nie tylko o skutki rozwodu uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a więc skutki w stosunkach między małżonkami, czy małżonkami i ich dziećmi, ale także o te, na które wskazują inne przepisy, i które dotyczą innych aspektów życia (np. możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, skutki zawarcia umowy najmu lokalu przez jednego z małżonków, czy bieg terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń małżonków).

czytaj dalej…

Przesłanki orzeczenia rozwodu małżonków

Przesłanki orzeczenia rozwodu małżonków

Zgodnie z art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. A zatem trwałość i zupełność rozkładu pożycia jest przesłanką bezwzględną, tzn. od jej istnienia uzależniona jest możliwość uzyskania orzeczenia rozwodowego. Co należy rozumieć przez „zupełny i trwały rozkład pożycia” i kiedy w ocenie sądu przesłanka ta będzie uznana za spełnioną?

czytaj dalej…

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Od orzekania w tej kwestii sąd może jednak odstąpić na zgodny wniosek małżonków. Perspektywa braku konieczności udowadniania winy drugiego małżonka, a w konsekwencji krótsze postępowanie i szybsze wydanie wyroku rozwodowego wpływają na to, że małżonkowie bardzo często z takim żądaniem występują (wg danych GUS  w 2017 r. ponad 75% rozwodów było bez orzekania o winie). Należy mieć jednak na uwadze, że orzeczenie (lub jego brak) w zakresie winy rozkładu pożycia może nieść w przyszłości dla rozwiedzionych małżonków (niekoniecznie pozytywne) konsekwencje, przede wszystkim w zakresie możliwości żądania od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych.

czytaj dalej…

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Dostęp do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta uprawnienie to przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie przez niego upoważnionej. Komu natomiast podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może udostępnić dokumentację po śmierci pacjenta?

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

7 + 11 =