Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dla kredytobiorców mających kredyt we frankach szwajcarskich?

Co oznacza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dla kredytobiorców mających kredyt we frankach szwajcarskich?

Od prawie dwóch tygodni jednym z głównych tematów w polskich mediach jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytu we frankach szwajcarskich. Nic dziwnego, w końcu osób będących w podobnej sytuacji jak Państwo Dziubak, jest prawdopodobnie kilkaset tysięcy, a dotychczas wydawane orzeczenia szły w zupełnie różnych kierunkach. Czy wyrok TSUE może to zmienić, czy sytuacja frankowiczów występujących do sądu będzie bardziej klarowna i w jakim kierunku idą pierwsze rozstrzygnięcia polskich sądów po 3 października 2019 r.?

czytaj dalej…

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Odwołanie darowizny z powodu rażącej niewdzięczności

Darowizna jest szczególną umową, bowiem na jej podstawie darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Pewnego rodzaju moralnym ekwiwalentem świadczenia darczyńcy jest wdzięczność obdarowanego. Z tego względu przepisy przewidują możliwość odwołania darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego. Co to oznacza w praktyce i kiedy można uznać, że mamy do czynienia z „rażącą niewdzięcznością”?

czytaj dalej…

Bezpłatne porady prawne w sprawach rozwodowych !

Bezpłatne porady prawne w sprawach rozwodowych !

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal

w sobotę – 5 października 2019 r.

w ramach działalności pro bono organizuje

DZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W SPRAWACH ROZWODOWYCH

Porady prawne w sprawach rozwodowych tego dnia będą całkowicie bezpłatne!

Warunkiem uzyskania porad prawnych jest wcześniejsza rejestracja

mailowa na adres: biuro@konczal-kancelaria.pl

lub telefoniczna pod numerem: 665 422 303!

 

Do zobaczenia!

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Wielkie i zapowiadane długo zmiany postępowania cywilnego powoli stają się faktem. Wraz z obszernymi zmianami przepisów kodeksu postępowania cywilnego znowelizowana została również ustawa  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc dokładnie wczoraj – 21 sierpnia.  Jak daleko idące są to zmiany i czy „pójście do sądu” będzie nas dużo więcej kosztować?

czytaj dalej…

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Bardzo często w różnego rodzaju umowach pojawiają się postanowienia, które dotyczą kar umownych. Obowiązek ich zapłaty pojawia się w przypadku niewykonania przez którąś ze stron umowy (określonego obowiązku) bądź w przypadku nienależytego jej wykonania (np. niewykonania w ustalonym przez strony terminie). Warto zwrócić uwagę na sposób uregulowania kar umownych, a także na ich wysokość. Kwestie te mają bowiem istotne znaczenie w sytuacji, gdy ziszczą się przesłanki i jedna ze stron będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej.

czytaj dalej…

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Wraz z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten m.in. potwierdza przebieg zatrudnienia, a także służy do uzyskania różnego rodzaju świadczeń przez pracownika. W konsekwencji niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy bądź wydanie z błędną treścią, wpływa niekorzystnie na jego sytuację. W najbliższym czasie wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące sprostowania świadectwa pracy, a także wprowadzające m.in.  prawo żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

czytaj dalej…

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Bardzo często zawierając umowę przekazujemy drugiej stronie określoną kwotę określając ją zadatkiem albo zaliczką, bądź używając tych pojęć zamiennie. Należy jednak mieć na uwadze, że zadatek i zaliczka nie są pojęciami tożsamymi, pełnią różne funkcje, a zastrzeżenie ich w umowie niesie odmienne skutki.

czytaj dalej…

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

W związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług dostawca (świadczący) zobowiązany jest wystawić fakturę, wykazać podstawę opodatkowania i należny podatek oraz dokonać jego wpłaty w określonym terminie. W przypadku, gdy nabywca opóźnia się z wywiązaniem z płatności, dochodzi do sytuacji, gdy dostawca zapłacił podatek, a w rzeczywistości nie uzyskał wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania. W takiej sytuacji, podatnik może skorzystać z przewidzianej w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) tzw. ulgi na złe długi. Na czym polega i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podatnik otrzymał zwrot zapłaconego podatku?

czytaj dalej…

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

               Wraz z prawomocnym wyrokiem rozwodowym ustaje wspólność majątkowa, a obojgu małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala jednak w pewnych sytuacjach odejść od tej zasady i daje możliwość ustalenia nierównego udziału w majątku wspólnym, a nawet pozbawienia całkowicie jednego z małżonków udziału w tym majątku.

czytaj dalej…

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z nich może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Zasadą jest, że orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że coś innego wynika z ustawy (art. 61(4) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Należy przy tym zauważyć, że chodzi tu nie tylko o skutki rozwodu uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a więc skutki w stosunkach między małżonkami, czy małżonkami i ich dziećmi, ale także o te, na które wskazują inne przepisy, i które dotyczą innych aspektów życia (np. możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, skutki zawarcia umowy najmu lokalu przez jednego z małżonków, czy bieg terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń małżonków).

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

15 + 14 =