Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO”

Umowa o powierzenie grantu nr 5/FWI-C19/2021/131/UPG/1736

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania1.6 Wsparcie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Schematu: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym epidemii Sars-Cov-2 przez wdrożenie nowych usług oferowanych klientom ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zmienionych warunkach gospodarczych.

W ramach projektu zakupione zostaną środki trwałe oraz wartości niematerialne (oprogramowanie)umożliwiające zaproponowanie Klientom Kancelarii dotychczasowych usług w nowej formule. W efekcie Klienci będą mogli skorzystać z usług Kancelarii w trzech nowych odsłonach: 1) szkolenia „na żywo” on-line, 2) porady „na żywo” on-line oraz 3) dostęp on-line do wcześniej nagranych i przygotowanych szkoleń.

Wartość projektu: 31 387,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 24 242,60 zł