W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, każdy z małżonków ma obowiązek według swoich sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. W związku z tym, kobieta pozostająca w związku małżeńskim, z reguły nie musi bać się (przynajmniej teoretycznie) o swój byt w okresie ciąży i porodu. Jak natomiast wygląda sytuacja matki dziecka, kiedy nie jest w związku małżeńskim z ojcem dziecka?

Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim, ojciec dziecka jest zobowiązany przyczynić się do pokrycia:

  1. wydatków związanych z ciążą i porodem oraz
  2. kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu.

Na koszty utrzymania składają się przede wszystkim miesięczne wydatki na jedzenie, mieszkanie, leczenie i leki, ubrania, środki higieny i czystości.

Wydatki związane z ciążą i porodem, to natomiast:

  • wydatki dotyczące matki dziecka, jak suplementy diety, ubrania ciążowe, wydatki na leczenie dolegliwości związanych z ciążą oraz
  • wydatki na tzw. wyprawkę dla dziecka, czyli rzeczy niezbędne dziecku w pierwszych dniach życia (łóżeczko, wózek, fotelik samochodowy, pierwsze ubranka dla noworodka, itp.).

Partycypowanie ojca dziecka w wyżej wymienionych wydatkach i kosztach ma mieć miejsce „w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom”. Okoliczności, o których mowa, to przede wszystkim sytuacja zarobkowa (finansowa) matki dziecka (tj. to, czy kobieta ma stałe źródło dochodu pozwalające jej na samodzielne utrzymanie) oraz wzrost kosztów utrzymania kobiety w okresie porodu.

Jeśli kobieta jest zatrudniona, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, to o rozmiarze przyczyniania się do pokrycia wydatków związanych z jej utrzymaniem będzie decydować przede wszystkim to, o ile wzrosły koszty jej utrzymania w związku z ciążą i porodem. Jeśli natomiast matka dziecka nie ma stałego źródła dochodu, a jednocześnie stan zdrowia jej lub dziecka nie pozwala jej na podjęcie pracy, ojciec dziecka może być zobowiązany do pokrycia kosztów jej utrzymania w znacznej części (bądź w szczególnych sytuacjach nawet w całości).

 

DODATKOWE OBOWIĄZKI

Partycypowanie przez ojca dziecka w wyżej omówionych kosztach i wydatkach, to jednak nie wszystko.

Z ważnych powodów matka dziecka może żądać udziału ojca w kosztach swojego utrzymania przez okres dłuży niż trzy miesiące. Ważnym powodem będzie przede wszystkim stan zdrowia matki lub dziecka, który uniemożliwia jej podjęcie pracy.

Ponadto, jeśli wskutek ciąży lub porodu kobieta poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Przykładowo będą to poniesione przez matkę dziecka koszty leczenia specjalistycznego w związku z komplikacjami ujawnionymi w trakcie ciąży lub porodu.

 

TERMIN DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Omówione wyżej roszczenia matki przedawniają się z upływem trzech lat od dnia porodu.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią – telefon: 665 422 303  lub e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl.