Bezpłatne porady prawne w sprawach rozwodowych !

Bezpłatne porady prawne w sprawach rozwodowych !

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Kończal

w sobotę – 5 października 2019 r.

w ramach działalności pro bono organizuje

DZIEŃ BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH W SPRAWACH ROZWODOWYCH

Porady prawne w sprawach rozwodowych tego dnia będą całkowicie bezpłatne!

Warunkiem uzyskania porad prawnych jest wcześniejsza rejestracja

mailowa na adres: biuro@konczal-kancelaria.pl

lub telefoniczna pod numerem: 665 422 303!

 

Do zobaczenia!

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, czyli wzrost opłat

Wielkie i zapowiadane długo zmiany postępowania cywilnego powoli stają się faktem. Wraz z obszernymi zmianami przepisów kodeksu postępowania cywilnego znowelizowana została również ustawa  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a więc dokładnie wczoraj – 21 sierpnia.  Jak daleko idące są to zmiany i czy „pójście do sądu” będzie nas dużo więcej kosztować?

czytaj dalej…

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Przesłanki zastosowania i wysokość kary umownej

Bardzo często w różnego rodzaju umowach pojawiają się postanowienia, które dotyczą kar umownych. Obowiązek ich zapłaty pojawia się w przypadku niewykonania przez którąś ze stron umowy (określonego obowiązku) bądź w przypadku nienależytego jej wykonania (np. niewykonania w ustalonym przez strony terminie). Warto zwrócić uwagę na sposób uregulowania kar umownych, a także na ich wysokość. Kwestie te mają bowiem istotne znaczenie w sytuacji, gdy ziszczą się przesłanki i jedna ze stron będzie zobowiązana do zapłaty kary umownej.

czytaj dalej…

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Zmiany w przepisach dotyczących świadectwa pracy

Wraz z rozwiązaniem bądź wygaśnięciem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Dokument ten m.in. potwierdza przebieg zatrudnienia, a także służy do uzyskania różnego rodzaju świadczeń przez pracownika. W konsekwencji niewydanie przez pracodawcę świadectwa pracy bądź wydanie z błędną treścią, wpływa niekorzystnie na jego sytuację. W najbliższym czasie wejdą w życie przepisy zmieniające dotychczasowe regulacje dotyczące sprostowania świadectwa pracy, a także wprowadzające m.in.  prawo żądania ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy.

czytaj dalej…

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Zadatek czy zaliczka – jakie są różnice?

Bardzo często zawierając umowę przekazujemy drugiej stronie określoną kwotę określając ją zadatkiem albo zaliczką, bądź używając tych pojęć zamiennie. Należy jednak mieć na uwadze, że zadatek i zaliczka nie są pojęciami tożsamymi, pełnią różne funkcje, a zastrzeżenie ich w umowie niesie odmienne skutki.

czytaj dalej…

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

Ulga na złe długi – jakie warunki trzeba spełnić?

W związku z dostawą towarów lub świadczeniem usług dostawca (świadczący) zobowiązany jest wystawić fakturę, wykazać podstawę opodatkowania i należny podatek oraz dokonać jego wpłaty w określonym terminie. W przypadku, gdy nabywca opóźnia się z wywiązaniem z płatności, dochodzi do sytuacji, gdy dostawca zapłacił podatek, a w rzeczywistości nie uzyskał wynagrodzenia będącego podstawą opodatkowania. W takiej sytuacji, podatnik może skorzystać z przewidzianej w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: u.p.t.u.) tzw. ulgi na złe długi. Na czym polega i jakie przesłanki muszą zostać spełnione, aby podatnik otrzymał zwrot zapłaconego podatku?

czytaj dalej…

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

Nierówne udziały w majątku wspólnym małżonków

               Wraz z prawomocnym wyrokiem rozwodowym ustaje wspólność majątkowa, a obojgu małżonkom przysługują równe udziały w majątku wspólnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy pozwala jednak w pewnych sytuacjach odejść od tej zasady i daje możliwość ustalenia nierównego udziału w majątku wspólnym, a nawet pozbawienia całkowicie jednego z małżonków udziału w tym majątku.

czytaj dalej…

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

Konsekwencje orzeczenia przez Sąd separacji małżonków

W przypadku, gdy między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia każdy z nich może wystąpić do sądu o orzeczenie separacji. Zasadą jest, że orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, chyba że coś innego wynika z ustawy (art. 61(4) kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Należy przy tym zauważyć, że chodzi tu nie tylko o skutki rozwodu uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a więc skutki w stosunkach między małżonkami, czy małżonkami i ich dziećmi, ale także o te, na które wskazują inne przepisy, i które dotyczą innych aspektów życia (np. możliwość ubiegania się o zasiłek pogrzebowy, skutki zawarcia umowy najmu lokalu przez jednego z małżonków, czy bieg terminu przedawnienia wzajemnych roszczeń małżonków).

czytaj dalej…

Przesłanki orzeczenia rozwodu małżonków

Przesłanki orzeczenia rozwodu małżonków

Zgodnie z art. 56 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.) każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód, jeżeli nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. A zatem trwałość i zupełność rozkładu pożycia jest przesłanką bezwzględną, tzn. od jej istnienia uzależniona jest możliwość uzyskania orzeczenia rozwodowego. Co należy rozumieć przez „zupełny i trwały rozkład pożycia” i kiedy w ocenie sądu przesłanka ta będzie uznana za spełnioną?

czytaj dalej…

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Rozwód z orzekaniem o winie czy bez?

Jednym z elementów wyroku rozwodowego jest orzeczenie o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Od orzekania w tej kwestii sąd może jednak odstąpić na zgodny wniosek małżonków. Perspektywa braku konieczności udowadniania winy drugiego małżonka, a w konsekwencji krótsze postępowanie i szybsze wydanie wyroku rozwodowego wpływają na to, że małżonkowie bardzo często z takim żądaniem występują (wg danych GUS  w 2017 r. ponad 75% rozwodów było bez orzekania o winie). Należy mieć jednak na uwadze, że orzeczenie (lub jego brak) w zakresie winy rozkładu pożycia może nieść w przyszłości dla rozwiedzionych małżonków (niekoniecznie pozytywne) konsekwencje, przede wszystkim w zakresie możliwości żądania od byłego małżonka świadczeń alimentacyjnych.

czytaj dalej…

Kancelaria Mateusz Kończal

Kontakt

ul. Podchorążych 13D/8
87-100 Toruń

tel. 665 422 303
e-mail biuro@konczal-kancelaria.pl

NIP 9562222851
Regon 367898979

www.konczal-kancelaria.pl

10 + 2 =