Prowadząc działalność gospodarczą z pewnością używasz oznaczenia, które ma pomóc odróżnić oferowane przez Ciebie towary (lub usługi) od tych, które oferują inne podmioty na rynku.

Niestety, istnieje ryzyko, że inni przedsiębiorcy bez Twojej wiedzy i zgody będą posługiwać się Twoim oznaczeniem. Takie działanie może mieć dla Ciebie negatywne skutki z wielu względów. Jeśli Twoje towary (lub usługi) są  kojarzone z konkretnym znakiem, korzystając z Twojego oznaczenia przedsiębiorca będzie czerpać wszystkie korzyści jakie niesie za sobą uznanie Twoich towarów (usług) wśród klientów. Jednocześnie to z Twoją działalnością będą kojarzone (błędnie!) wszystkie negatywne cechy towarów (usług) wprowadzanych pod Twoim oznaczeniem przez innego przedsiębiorcę. W jaki sposób można tego uniknąć?

Odpowiedź brzmi: zastrzegając znak towarowy (czyli oznaczenie, którym się posługujesz). Uzyskując prawo ochronne na znak towarowy otrzymujesz wyłączne prawo jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli osoba trzecia użyje Twojego znaku, możesz żądać:

  • zaniechania naruszania prawa ochronnego,
  • wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
  • naprawienia wyrządzonej szkody (w razie zawinionego naruszenia).

Poza ochroną Twojej działalności przed nieuczciwą konkurencją, zarejestrowanie znaku towarowego z pewnością zwiększy prestiż Twojej firmy oraz uznanie wśród klientów.

Jak wygląda procedura zastrzeżenia znaku towarowego?

 

  Krok pierwszy: sprawdź dostępność

Decydując się na zastrzeżenie znaku towarowego, zanim złożysz wniosek o rejestrację, powinieneś sprawdzić czy identyczny lub podobny znak nie został już wcześniej zastrzeżony przez inny podmiot. Dlaczego? Jeśli identyczny lub podobny znak towarowy jest już zarejestrowany, Urząd  Patentowy może odmówić rejestracji Twojego znaku.

W tym celu warto skorzystać z dostępnych on-line wyszukiwarek znaków towarowych. Sprawdzając dostępność warto zwrócić uwagę nie tylko na to, czy identyczny lub podobny znak już jest zarejestrowany, ale także jakich towarów lub usług dotyczy.

 

Krok drugi: wypełnij formularz

Jeśli sprawdziłeś dostępność znaku i okazało się, że identyczny lub podobny znak nie był wcześniej zarejestrowany, możesz przystąpić do wypełnienia wniosku.

Wśród informacji, które należy podać szczególnie istotnymi są m.in. szczegółowy opis znaku towarowego oraz wskazanie towarów lub usług, których znak dotyczy. Towary i usługi muszą być wskazane zgodnie z tzw. klasyfikacją nicejską. Dlaczego jest to jedna z najważniejszych kwestii we wniosku?

Ochrona znaku towarowego będzie dotyczyć wyłącznie tych towarów lub usług, które zostaną wskazane we wniosku. W związku z tym, jeśli nie zastrzeżesz znaku dla wszystkich towarów lub usług, których dotyczy Twoja działalność gospodarcza, inni przedsiębiorcy będą mogli posługiwać się, bez żadnych negatywnych konsekwencji, identycznym lub podobnym znakiem towarowym przy oferowaniu towarów lub usług, których Ty nie wskazałeś we wniosku (a które również oferujesz w ramach prowadzonej działalności). W konsekwencji ochrona Twojego znaku towarowego będzie niepełna.

 

Krok trzeci: postępowanie przed Urzędem Patentowym RP

Wypełniony i opłacony wniosek należy wysłać do Urzędu Patentowego RP. W pierwszej kolejności Urząd zbada wniosek pod względem formalnym oraz sprawdzi czy nie zachodzą ustawowe przesłanki uniemożliwiające zarejestrowanie znaku. Jeśli wniosek jest poprawnie wypełniony i opłacony oraz nie jest spełniona żadna z przesłanek uniemożliwiających zarejestrowanie znaku, Urząd opublikuje w Biuletynie Urzędu Patentowego Twoje zgłoszenie.

Osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji. Inne podmioty mogą wystąpić ze sprzeciwem np. wtedy, gdy zgłoszony przez Ciebie znak jest identyczny jak inny już zarejestrowany (albo jest do niego podobny). Jeśli we wspomnianym terminie nie wpłynie żaden sprzeciw (bądź Urząd nie uwzględni sprzeciwu i decyzja w tym zakresie będzie ostateczna), Urząd wyda  decyzję o udzieleniu prawa ochronnego.

! Pamiętaj, że wydana decyzja o udzieleniu ochrony jest decyzją warunkową – po jej otrzymaniu należy uiścić w terminie opłatę za pierwszy okres ochronny (czyli za okres 10 lat).

 

Mamy to!

Jeśli dokonasz opłaty za okres ochronny w terminie, otrzymasz świadectwo ochronne, czyli dokument oficjalnie potwierdzający rejestrację Twojego znaku towarowego.

Od teraz możesz już oficjalnie cieszyć się ochroną Twojego znaku towarowego (która trwa z datą wsteczną, tj. od dnia wysłania wniosku do Urzędu Patentowego)! 😊

®Aby poinformować innych, że Twój znak towarowy jest zastrzeżony możesz umieszczać w jego sąsiedztwie literę „R” wpisaną w okrąg.

Obserwuj, czy inny podmiot nie narusza Twojego znaku towarowego i pamiętaj, że przed upływem okresu 10 lat należy uiścić opłatę za kolejny okres ochronny.

 

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z Kancelarią – telefon: 665 422 303  lub e-mail: biuro@konczal-kancelaria.pl.