W podpisanej wczoraj ustawie, tzw. tarczy antykryzysowej, zostało przewidziane dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób wykonujących umowy agencyjne, umowy zlecenie, czy też inne umowy o świadczenie usług, tzw. świadczenie postojowe. W dzisiejszym wpisie omawiamy warunki, które należy spełnić, aby uzyskać wspomniane świadczenie oraz przestawiamy, jak będzie kształtować się jego wysokość.

Jak wskazano na wstępie, świadczenie postojowe przysługuje osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wykonującym umowy agencyjne, umowy zlecenie lub inne umowy o świadczenie usług (dalej: „umowy cywilnoprawne”). Osoby te  muszą ponadto spełnić kilka wymogów dotyczących:

 • tytułu ubezpieczenia społecznego,
 • przestoju ekonomicznego,
 • okresu prowadzenia działalności (daty podpisania umowy cywilnoprawnej) i daty jej zawieszenia,
 • wysokości uzyskiwanych przychodów.

Wymogi dla osób ubiegających się o świadczenie postojowe

Po pierwsze, osoby ubiegające się o świadczenie postojowe nie mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Oznacza to, że o świadczenie postojowe nie może ubiegać się np. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która jednocześnie pozostaje w stosunku pracy (pracuje w innym miejscu „na umowie o pracę”).

Po drugie, w następstwie wystąpienia koronawirusa musi dojść do przestoju w prowadzeniu działalności  przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (w przypadku, gdy osobą ubiegającą się o świadczenie jest osoba prowadząca działalność) bądź zleceniodawcę lub zamawiającego (w przypadku, gdy osobą ubiegającą się o świadczenie jest osoba, która zawarła z tym zleceniodawcą lub zamawiającym umowę cywilnoprawną). Wyrażenie „w następstwie” oznacza, że przyczyną przestoju musi być COVID-19.

Ustawa wprowadza również wymogi dotyczące okresu prowadzenia działalności (terminu podpisania umowy cywilnoprawnej) oraz wysokości przychodu.

Jeżeli chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, o świadczenie postojowe może ubiegać się osoba, która rozpoczęła prowadzenie działalności przed dniem 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiła działalności bądź zawiesiła ją po dniu 31 stycznia 2020 r.  W związku z tym, świadczenie nie przysługuje osobom, które założyły działalność w ciągu ostatnich dwóch miesięcy (począwszy od 1 lutego 2020 r.) bądź zawiesiły działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca nie zawiesił działalności gospodarczej bierze się pod uwagę przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek oraz z miesiąca poprzedzającego ten miesiąc. Przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku musi być niższy o co najmniej 15% od przychodu w miesiącu go poprzedzającym i nie wyższy od 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Przykładowo więc, składając wniosek w kwietniu będzie porównywany przychód uzyskany w marcu i lutym 2020 r. (musi być różnica co najmniej 15%).

Jeżeli przedsiębiorca zawiesił działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r. przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek nie może być wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

W przypadku osób, które wykonują umowy cywilnoprawne, mogą one ubiegać się o świadczenie, jeżeli umowa ta została zawarta przed 1 lutego 2020 r. i w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek, przychód z tej umowy nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Wysokość świadczenia postojowego

Co do zasady, wysokość świadczenia postojowego wynosi 80% wynagrodzenia minimalnego za pracę, czyli 2080 zł. Wyjątek dotyczy:

 • osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony zostanie wniosek wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli przychód był poniżej 1300 zł) – otrzymają świadczenie w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów,
 • przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej – otrzymają świadczenie postojowe w wysokości  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli 1300 zł). Co istotne, przedsiębiorców tych nie dotyczą opisane wyżej wymogi dotyczące okresu prowadzenia działalności (terminu zawieszenia) i wysokości przychodu.

Ważne!

Poza powyżej przedstawionymi informacjami, jeśli chodzi o świadczenie postojowe, należy pamiętać, że:

 • jest to świadczenie jednorazowe,
 • w przypadku kilku tytułów do świadczenia postojowego, przysługuje tylko jedno świadczenie postojowe (tylko z jednego tytułu),
 • świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego,
 • ze świadczenia postojowego nie mogą być dokonywane potrącenia oraz prowadzona egzekucja,
 • wniosek o przyznanie świadczenia można złożyć najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności niezbędnej do jego przyznania.