Tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) oraz przez starostę. W dzisiejszym wpisie m.in. o tym, kto może ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP oraz jakie świadczenia (i w jakiej wysokości) są nim objęte.

Z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy (wypłatę ze środków FGŚP  świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników) może wystąpić każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, jeżeli:

 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych, tj. zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia jego upadłości,
 • w związku z wystąpieniem COVID-19 nastąpił spadek obrotów gospodarczych (w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw),
 • zawarł porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

Kogo wynagrodzenie obejmuje dofinansowanie?

Dofinansowanie obejmuje wynagrodzenie osób objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy.

Przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie wynagrodzenia:

 • pracowników (czyli osób pozostających z pracodawcą-przedsiębiorcą w stosunku pracy),

a także:

 • osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą,
 • osób, z którymi ma zawartą umowę zlecenie albo inną umowę o świadczenie usług,
 • osób wykonujących pracę zarobkową w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną na innej podstawie niż stosunek pracy,

– jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

 

Ustawodawca wyłączył możliwość dofinansowania wynagrodzenia pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

Dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzeń pracowników, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym zostanie złożony wniosek, uzyskali wynagrodzenie wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (przykładowo w IV kwartale 2019 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 16 104,03 zł).

Przez jaki czas przedsiębiorca-pracodawca może liczyć na wsparcie?

Świadczenie będzie wypłacane w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy, przez 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

Wspomniany 3-miesięczny okres może zostać przedłużony przez Radę Ministrów przy uwzględnieniu okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (stanu epidemii) oraz ich  skutków.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Należy odróżnić sytuację pracownika objętego przestojem ekonomicznym oraz pracownika, któremu został wymiar czasu pracy.

W przypadku pracownika objętego przestojem ekonomicznym, pracodawca może obniżyć jego wynagrodzenie o nie więcej niż 50%, z zastrzeżeniem zachowania minimalnego wynagrodzenia za pracę (oczywiście uwzględniając wymiar czasu pracy). Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy).

Obrazując to na przykładach:

 • jeżeli pracownik pracuje na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie 2600 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę) – pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia, natomiast z FGŚP otrzyma dofinansowanie 1300 zł*,
 • jeżeli pracownik pracuje na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie 3200 zł brutto – pracodawca może obniżyć wynagrodzenie maksymalnie o 600 zł (czyli do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę), natomiast z FGŚP otrzyma dofinansowanie 1300 zł*,
 • jeżeli pracownik pracuje na pełen etat i otrzymuje wynagrodzenie 6000 zł brutto – pracodawca może obniżyć wynagrodzenie maksymalnie o 3000 zł (nie może obniżyć o więcej niż 50%), natomiast z FGŚP otrzyma dofinansowanie 1300 zł*.

W przypadku, gdy pracodawca zdecyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy, może go obniżyć o 20%, ale nie więcej niż do ½ etatu. Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (wysokości etatu). Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wysokości połowy wynagrodzenia, ale nie więcej niż kwotę 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, obowiązującego na dzień złożenia wniosku*

* Przedsiębiorcy przysługują z FGŚP również środki na pokrycie składek na ubezpieczenia społecznie pracowników od świadczeń(dofinansowania). W związku z tym należy doliczyć również środki przekazane na ww. składki. W przypadku wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym dofinansowanie łącznie ze składkami będzie wynosić 1.533,09 zł (przy pełnym etacie). W przypadku wynagrodzenia pracownika, któremu zmniejszono wymiar czasu pracy maksymalne dofinansowanie łącznie ze składkami będzie wynosić 2.452,27 zł.

Ważne!

Jeśli chodzi o dofinansowanie wynagrodzenia z FGŚP, należy pamiętać, że:

 • wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
 • pracodawca, który otrzyma dofinansowanie, nie może wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika:
 • w okresie pobierania przez pracownika świadczeń
 • oraz w okresie przypadającym bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń – nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy.
 • w przypadku rozwiązania umowy wbrew temu, co wskazane zostało powyżej, pracodawca zobowiązany jest zwrócić dofinansowanie otrzymane na wynagrodzenie zwolnionego pracownika wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowej, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy pracodawcy.