Dnia 27 października 2017 r. do Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków związanych z eksploatacją lokalu mieszkalnego wykorzystywanego w części na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032) ?Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23?.

Jak czytamy w interpretacji ?W opisanym zdarzeniu przyszłym (przyszłym stanie faktycznym), Wnioskodawca będzie co do zasady miał możliwość zaliczania niektórych kosztów związanych z utrzymaniem/wykorzystywaniem Lokalu, takich jak np. opłaty za media, czynsz, kredyt na zakup nieruchomości., itd. do kosztów uzyskania przychodu lub dokonywania właściwych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podstawą do uznania jakiegoś kosztu, jako kosztu uzyskania przychodu, jest co do zasady uznanie, iż koszt taki poniesiony został w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 Ustawy.

W sytuacji, gdy Wnioskodawca traktuje swoje mieszkanie (swój Lokal) jako podstawowe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, to część kosztów związana z tym Lokalem jest kosztem niezbędnym dla uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu.

Jednak,  aby uznać  wydatek za koszt uzyskania przychodów, niezbędne jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  1. wydatek został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika;
  2. poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  3. pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą;
  4. jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona;
  5. został właściwie udokumentowany;
  6. wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy.

Jak wskazuje w w/w interpretacji Dyrektor Informacji Skarbowej ?Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.?

Stanowisko wyrażone w tej interpretacji ma istotne znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w domach, np. dla architektów, informatyków, czy tłumaczy.

Jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z całą interpretacją podaję jej numer: 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES