Z pewnością początek nowego roku nie jest najspokojniejszym okresem dla przedsiębiorców. Wraz z 1 stycznia w życie weszło wiele zmian w obowiązujących przepisach prawa, z którymi to przede wszystkim właśnie przedsiębiorcy zmuszeni są w miarę szybko się zapoznać i do nich przystosować. W niniejszym wpisie zostało przedstawiamy kilka najistotniejszych zmian, które z pewnością należy mieć na uwadze.

  1. MIKORRACHUNEK PODATKOWY

Można powiedzieć, że to jedna ze zmian, o których mogliśmy w ostatnim czasie usłyszeć najczęściej. Od dnia 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik oraz pracodawca jako płatnik zobowiązany jest wpłacać podatek PIT, CIT oraz VAT na przypisany mu, indywidualny rachunek bankowy. Numer rachunku można sprawdzić na stronie www.podatki.gov.pl, a także w dowolnym urzędzie skarbowym. Co ważne, mikrorachunek służy wyłącznie do wpłaty trzech wyżej wspomnianych podatków. W związku z tym,  po pierwsze nie zmieniły się zasady uiszczania innych podatków, po drugie zwroty podatków i nadpłat odbywać się będą na dotychczasowych zasadach.

  1. ROZSZERZENIE ZASTOSOWANIA TZW. ULGI NA ZŁE DŁUGI

O tzw. uldze na złe długi była mowa na blogu już wcześniej. Od dnia 1 stycznia 2020 r. jej zastosowanie zostało rozszerzone o podatki dochodowe. Zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności handlowej, jeśli kontrahent nie uregulował należności i jeśli nie została zbyta wierzytelność, po upływie 90 dni od określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie terminu zapłaty.

  1. ODSETKI ZA OPÓŹNIENIE W TRANSKACJACH HANDLOWYCH

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmianie uległa wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Do tej pory odsetki te były równe sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych (czyli na dzień 31 grudnia 2019 r. było to 9,5%). Od 1 stycznia mamy dwie stawki odsetek w zależności do jakiej kategorii podmiotów należy dłużnik, i tak w przypadku, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym będą to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych (czyli tak jak dotychczas, obecnie 9,5%). Natomiast w przypadku innych podmiotów odsetki te będą w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i dziesięciu punktów procentowych (czyli aktualnie 11,5%).

  1. PRAWO DO BŁĘDU

Od  dnia 1 stycznia osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zostało przyznane tzw. prawo do błędu. Możliwość skorzystania z niego mają przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie (jeżeli podjęcie działalności miało miejsce po upływie 3 lat od ostatniego zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności). Jeżeli w wyżej wskazanym okresie przedsiębiorca naruszy przepisy związane z wykonywaniem działalności gospodarczej (a więc również przepisy podatkowe) i właściwy organ wszcznie postępowanie, to przed nałożeniem grzywny bądź administracyjnej kary pieniężnej wezwie przedsiębiorcę do usunięcia w określonym terminie stwierdzonych naruszeń prawa oraz skutków tych naruszeń (jeżeli wystąpiły). Usunięcie naruszeń i ich skutków spowoduje, że organ odstąpi od nałożenia grzywny (administracyjnej kary pieniężnej). Ponadto, jeżeli naruszenie przepisów stanowiło wykroczenie lub wykroczenie skarbowe, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze za jego popełnienie. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Po pierwsze powyższa procedura nie będzie mieć zastosowania w przypadku, gdy przedsiębiorca naruszał przepisy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności i naruszenia te trwają dalej po upływie „ochronnego” okresu. Po drugie ustawa wymienia liczne przypadki, kiedy organ nie poprzedzi nałożenia kary (grzywny) wezwaniem do usunięcia naruszeń. Możliwości skorzystania z tzw. „prawa do błędu” nie będzie mieć przedsiębiorca m.in. w przypadku, gdy:

  • naruszenie przepisów prawa jest rażące,
  • naruszenie przepisów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej bez uzyskania wymaganej koncesji, zezwolenia, wpisu do rejestru działalności reglamentowanej,
  • przepisy przewidują nałożenie kary (grzywny) za niewykonanie zaleceń pokontrolnych,
  • konieczność nałożenia grzywny (kary) wynika z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów UE.

 

  1. DODATEK STAŻOWY A MINIMALNE WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

W tym roku, jeśli chodzi o minimalne wynagrodzenie za pracę, zmiana następuje nie tylko w kwestii jego wysokości. Do tej pory do składników wchodzących w skład minimalnego wynagrodzenia wliczany był m.in. dodatek stażowy. W konsekwencji zdarzało się, że osoba, której miesięczne wynagrodzenie oscylowało w granicach minimalnego wynagrodzenia, z długim stażem pracy, która otrzymywała z tego tytułu dodatek miała niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowozatrudniona. Od 1 stycznia dodatek stażowy, tak jak nagrody jubileuszowe, dodatki za pracę w porze nocnej, wynagrodzenie za nadgodziny nie jest wliczany do minimalnego wynagrodzenia za pracę.